Durnukly ösüşiň hatyrasyna parahatçylyk söýüji we açyk jemgyýetiň gurulmagyna ýardam bermek, hemmelere adyl kazyýetiň elýeterliligini üpjün etmek hem-de netijeli, hasabatly we ähli derejelerde giňden gatnaşylmagyna esaslanýan edaralary döretmek

Görkeziji 16.6.2: Döwlet hyzmatlaryndan peýdalanmagyñ soñky tejribesinden kanagatlanýan ilatyñ paýy

Bu maglumatlar häzirki wagtda elýeterli däl.
Görmek üçin başga alternatiw görkezijileri saýlap bilersiňiz.
Görkezijiler
Ýagdaýy Işlenilýär
Görkeziji 16.6.2 - Döwlet hyzmatlaryndan peýdalanmagyñ soñky tejribesinden kanagatlanýan ilatyñ paýy
Wezipe 16.6 - Ähli derejelerde netijeli, hasabat berýän we açyk edaralary döretmek
Maksat 16 - Parahatçylyk, adalat we täsirli edaralar
Gurama

BMGÖM-nyñ Oslodaky dolandyryş merkezi

 

Metamaglumatlar Türkmençe, English, Русский
Çeşme

Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komiteti