Durnukly ösüşiň hatyrasyna parahatçylyk söýüji we açyk jemgyýetiň gurulmagyna ýardam bermek, hemmelere adyl kazyýetiň elýeterliligini üpjün etmek hem-de netijeli, hasabatly we ähli derejelerde giňden gatnaşylmagyna esaslanýan edaralary döretmek

Görkeziji 16.4.1: Bikanun girýän we çykýan maliýe akymlarynyň umumy möçberi (hereket edýän nyrhlarda, ABŞ dollarynda)

Bu maglumatlar häzirki wagtda elýeterli däl.
Görmek üçin başga alternatiw görkezijileri saýlap bilersiňiz.
Görkezijiler
Ýagdaýy Işlenilýär
Görkeziji 16.4.1 - Bikanun girýän we çykýan maliýe akymlarynyň umumy möçberi (hereket edýän nyrhlarda, ABŞ dollarynda)
Wezipe 16.4 - 2030-njy ýyla çenli bikanun maliýe akymlaryny we ýarag akymlaryny ep-esli azaltmak, ogurlanan aktiwleri ýüze çykarmak we gaýtarmak boýunça işi işjeňleşdirmek we guramaçylykly jenaýatçylygyň ähli görnüşlerine garşy göreş alyp barmak
Maksat 16 - Parahatçylyk, adalat we täsirli edaralar
Gurama Bütindünýä banky (BB)
Meta maglumat Türkmençe, English, Русский
Çeşme

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugy