Durnukly ösüşiň hatyrasyna parahatçylyk söýüji we açyk jemgyýetiň gurulmagyna ýardam bermek, hemmelere adyl kazyýetiň elýeterliligini üpjün etmek hem-de netijeli, hasabatly we ähli derejelerde giňden gatnaşylmagyna esaslanýan edaralary döretmek

Görkeziji 16.3.1: Geçen 12 aýda zorlugyň pidalary bolan, özleri babatynda amala aşyrylan masgara etme ýagdaýlary barada ygtyýarly edaralara ýa-da beýleki resmi taýdan ykrar edilen konfliktleri çözüji mehanizmlere habar beren adamlaryň paýy

Ýagdaýy Çap edilen
Görkeziji 16.3.1 - Geçen 12 aýda zorlugyň pidalary bolan, özleri babatynda amala aşyrylan masgara etme ýagdaýlary barada ygtyýarly edaralara ýa-da beýleki resmi taýdan ykrar edilen konfliktleri çözüji mehanizmlere habar beren adamlaryň paýy
Wezipe 16.3 - Milli we halkara derejelerinde kanunyň hökmürowanlygyna ýardam etmek we adyl kazyýetiň hemmelere deň elýeterliligini üpjün etmek
Maksat 16 - Parahatçylyk, adalat we täsirli edaralar
Gurama Birleşen Milletler Guramasynyň Neşeler we jenaýatlar boýunça müdirligi (ÝUNODK)
Metamaglumatlar Türkmençe, English, Русский
Çeşme

Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komiteti