Durnukly ösüşiň hatyrasyna parahatçylyk söýüji we açyk jemgyýetiň gurulmagyna ýardam bermek, hemmelere adyl kazyýetiň elýeterliligini üpjün etmek hem-de netijeli, hasabatly we ähli derejelerde giňden gatnaşylmagyna esaslanýan edaralary döretmek

Görkeziji 16.2.1: Soňky aýda olara ideg etmegi üpjün edýän adamlar tarapyndan islendik fiziki temmi çäresine we/ýa-da psihologik agressiýa sezewar edilen 1 ýaşdan 17 ýaş aralygyndaky çagalaryň paýy

Ýagdaýy Çap edilen
Görkeziji 16.2.1 - Soňky aýda olara ideg etmegi üpjün edýän adamlar tarapyndan islendik fiziki temmi çäresine we/ýa-da psihologik agressiýa sezewar edilen 1 ýaşdan 17 ýaş aralygyndaky çagalaryň paýy
Wezipe 16.2 - Adamlara rehimsiz garalmagyny, ulanmagy, adam söwdasyny we çagalaryň garşysyna gönükdirilen zorlugyň we jebir bermegiň ähli görnüşlerini bes etmek
Maksat 16 - Parahatçylyk, adalat we täsirli edaralar
Gurama BMG-nyň Çagalar gaznasy (ÝUNISEF)
Meta maglumat Türkmençe, English, Русский
Çeşme

Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komiteti