Durnukly ösüşiň hatyrasyna parahatçylyk söýüji we açyk jemgyýetiň gurulmagyna ýardam bermek, hemmelere adyl kazyýetiň elýeterliligini üpjün etmek hem-de netijeli, hasabatly we ähli derejelerde giňden gatnaşylmagyna esaslanýan edaralary döretmek

Görkeziji 16.1.1: Bilkastlaýyn jenaýatlaryñ pidalarynyñ her 100 000 adama düşýän sany, jynsy we ýaşy boýunça bölmek bilen

Bu maglumatlar häzirki wagtda elýeterli däl.
Görmek üçin başga alternatiw görkezijileri saýlap bilersiňiz.
Görkezijiler
Ýagdaýy Işlenilýär
Görkeziji 16.1.1 - Bilkastlaýyn jenaýatlaryñ pidalarynyñ her 100 000 adama düşýän sany, jynsy we ýaşy boýunça bölmek bilen
Wezipe 16.1 - Bütin dünýäde zorlugyň ähli görnüşleriniň ýaýraýşyny ep-esli azaltmak we bu hadysadan ölümiň görkezijisini peseltmek
Maksat 16 - Parahatçylyk, adalat we täsirli edaralar
Gurama Birleşen Milletler Guramasynyñ Neşeler we jenaýatlar boýunça müdirligi (BMG NJM)
Meta maglumat Türkmençe, English, Русский
Çeşme

Türkmenistanyň Içeri işler ministrligi