Gury ýeriň ekologik ulgamyny goramak we dikeltmek hem-de olaryň rejeli peýdalanylmagyna ýardam bermek, tokaýlary rejeli peýdalanmak, çölleşmä garşy göreşmek, ýerleriň degradasiýasyny bes etmek we yzyna öwürmek hem-de biologiki köpdürlüligiň ýitmegini bes etmek

Görkeziji 15.b.1: Ösüş maksatlarynda resmi kömegiň we biodürlüligi we ekoulgamlary saklap galmak we rejeli peýdalanmak üçin bölünip berilýän döwlet serişdeleriniň möçberi

Ýagdaýy Çap edilen
Görkeziji 15.b.1 - Ösüş maksatlarynda resmi kömegiň we biodürlüligi we ekoulgamlary saklap galmak we rejeli peýdalanmak üçin bölünip berilýän döwlet serişdeleriniň möçberi
Wezipe 15.b - Tokaýlardan rejeli peýdalanmak we ösüp barýan ýurtlara şunuň ýaly usullary ulanmak üçin laýyk höweslendirmeleri bermek üçin, şol sanda tokaýlary saklap galmak we dikeltmek maksatlarynda ähli çeşmelerden gelýän serişdeleri ähli derejelerde jemlemek
Maksat 15 - Gury ýeriň ekosistemalaryny goramak
Gurama Ykdysady hyzmatdaşlyk we ösüş guramasy (YHÖG)
Meta maglumat Türkmençe, English, Русский
Çeşme

Türkmenistanyň Daşky gurşawy goramak ministrligi