Gury ýeriň ekologik ulgamyny goramak we dikeltmek hem-de olaryň rejeli peýdalanylmagyna ýardam bermek, tokaýlary rejeli peýdalanmak, çölleşmä garşy göreşmek, ýerleriň degradasiýasyny bes etmek we yzyna öwürmek hem-de biologiki köpdürlüligiň ýitmegini bes etmek

Görkeziji 15.9.1: Biodürlülik boýunça 2011-2020-nji ýyllar üçin strategik meýilnamanyñ çäklerinde 2-nji Aýtin maksatlaýyn wezipä laýyklykda bellenen milli görkezijilerini gazanmak ulgamynda öñegidişlik

Bu maglumatlar häzirki wagtda elýeterli däl.
Görmek üçin başga alternatiw görkezijileri saýlap bilersiňiz.
Görkezijiler
Ýagdaýy Işlenilýär
Görkeziji 15.9.1 - Biodürlülik boýunça 2011-2020-nji ýyllar üçin strategik meýilnamanyñ çäklerinde 2-nji Aýtin maksatlaýyn wezipä laýyklykda bellenen milli görkezijilerini gazanmak ulgamynda öñegidişlik
Wezipe 15.9 - 2020-nji ýyla çenli umumymilli we ýerli meýilleşdirmegiň we ösüş prosesleriniň barşynda, şeýle hem garyplygyň gerimini azaltmagyň strategiýalary we meýilnamalary işlenip taýýarlananda ekoulgamlaryň we biologik köpdürlüligiň gymmatynyň hasaba alynmagyny üpjün etmek
Maksat 15 - Gury ýeriň ekosistemalaryny goramak
   
Meta maglumat Türkmençe, English, Русский
Çeşme

Türkmenistanyň Daşky gurşawy goramak ministrligi