Gury ýeriň ekologik ulgamyny goramak we dikeltmek hem-de olaryň rejeli peýdalanylmagyna ýardam bermek, tokaýlary rejeli peýdalanmak, çölleşmä garşy göreşmek, ýerleriň degradasiýasyny bes etmek we yzyna öwürmek hem-de biologiki köpdürlüligiň ýitmegini bes etmek

Görkeziji 15.8.1: Degişli milli kanunçylygy kabul edýän we keseki inwaziw görnüşleriň ornaşmagynyň öňüni almak we düzgünleşdirmek üçin ýeterlik serişdeleri bölüp berýän ýurtlaryň paýy

Bu maglumatlar häzirki wagtda elýeterli däl.
Görmek üçin başga alternatiw görkezijileri saýlap bilersiňiz.
Görkezijiler
Ýagdaýy Işlenilýär
Görkeziji 15.8.1 - Degişli milli kanunçylygy kabul edýän we keseki inwaziw görnüşleriň ornaşmagynyň öňüni almak we düzgünleşdirmek üçin ýeterlik serişdeleri bölüp berýän ýurtlaryň paýy
Wezipe 15.8 - 2020-nji ýyla çenli keseki inwaziw görnüşleriň ornaşmagynyň öňüni almak we olaryň gury ýerdäki we suwdaky ekoulgamlara täsirini ep-esli azaltmak boýunça çäreleri görmek, şeýle hem ileri tutulýan görnüşleriň sanyny çäklendirmegiň ýa-da ýok etmegiň öňüni almak boýunça çäreleri görmek
Maksat 15 - Gury ýeriň ekosistemalaryny goramak
Gurama Halkara tebigaty goramak birleşmesi (HTGB)
Meta maglumat Türkmençe, English, Русский
Çeşme

Türkmenistanyň Daşky gurşawy goramak ministrligi