Gury ýeriň ekologik ulgamyny goramak we dikeltmek hem-de olaryň rejeli peýdalanylmagyna ýardam bermek, tokaýlary rejeli peýdalanmak, çölleşmä garşy göreşmek, ýerleriň degradasiýasyny bes etmek we yzyna öwürmek hem-de biologiki köpdürlüligiň ýitmegini bes etmek

Görkeziji 15.7.1: Brakonýorlygyň obýekti bolup durýan ýabany haýwanlaryň ýa-da olaryň söwdasy alnyp barylýan görnüşler üçin bikanun dolanyşygyň paýy

Ýagdaýy Çap edilen
Görkeziji 15.7.1 - Brakonýorlygyň obýekti bolup durýan ýabany haýwanlaryň ýa-da olaryň söwdasy alnyp barylýan görnüşler üçin bikanun dolanyşygyň paýy
Wezipe 15.7 - Brakonýerligiň we ösümlik we haýwanat dünýäsiniň goralýan görnüşleriniň bikanun (kontrabanda) söwdasynyň soňuna çykmak we janly tebigatyň bikanun önümlerine bolan islege hem-de olaryň teklip edilmegine degişli meseleleri çözmek
Maksat 15 - Gury ýeriň ekosistemalaryny goramak
Gurama Birleşen Milletler Guramasynyň Neşeler we jenaýatçylyk boýunça müdirligi (BMG NJM) UNODC
Meta maglumat Türkmençe, English, Русский
Çeşme

Türkmenistanyň Daşky gurşawy goramak ministrligi