Gury ýeriň ekologik ulgamyny goramak we dikeltmek hem-de olaryň rejeli peýdalanylmagyna ýardam bermek, tokaýlary rejeli peýdalanmak, çölleşmä garşy göreşmek, ýerleriň degradasiýasyny bes etmek we yzyna öwürmek hem-de biologiki köpdürlüligiň ýitmegini bes etmek

Görkeziji 15.6.1: Adalatly we deñ hukukly bähbitleriñ alynmagyny üpjün etmek üçin kanunçylyk, edara ediş we syýasy çäreleriñ toplumyny kabul eden ýurtlaryñ sany

Bu maglumatlar häzirki wagtda elýeterli däl.
Görmek üçin başga alternatiw görkezijileri saýlap bilersiňiz.
Görkezijiler
Ýagdaýy Işlenilýär
Görkeziji 15.6.1 - Adalatly we deñ hukukly bähbitleriñ alynmagyny üpjün etmek üçin kanunçylyk, edara ediş we syýasy çäreleriñ toplumyny kabul eden ýurtlaryñ sany
Wezipe 15.6 - Genetiki serişdeleri peýdalanmakdan alynýan nygmatlaryň adalatly paýlanmagyna ýardam etmek we halkara derejesinde ylalaşylan şertlerde şeýle serişdeleriň degişli derejede elýeterligini üpjün etmäge ýardam bermek
Maksat 15 - Gury ýeriň ekosistemalaryny goramak
   
Meta maglumat Türkmençe, English, Русский
Çeşme

Türkmenistanyň Daşky gurşawy goramak ministrligi