Durnukly ösüşiň hatyrasyna ummanlary, deňizleri we deňiz serişdelerini saklap galmak we rejeli ulanmak

Görkeziji 14.6.1: Bikanun, habar berilmeýän we düzgünleşdirilmeýän balyk tutulmagyna garşy göreşmek boýunça halkara-hukuk resminamalaryny berjaý etmek nukdaýnazaryndan ýurtlar tarapyndan gazanylan üstünlik

Bu maglumatlar häzirki wagtda elýeterli däl.
Görmek üçin başga alternatiw görkezijileri saýlap bilersiňiz.
Görkezijiler
Ýagdaýy Işlenilýär
Görkeziji 14.6.1 - Bikanun, habar berilmeýän we düzgünleşdirilmeýän balyk tutulmagyna garşy göreşmek boýunça halkara-hukuk resminamalaryny berjaý etmek nukdaýnazaryndan ýurtlar tarapyndan gazanylan üstünlik
Wezipe 14.6 - 2020-nji ýyla çenli balyk tutmak işi üçin berilýän, çendenaşa kuwwatlyklaryň döredilmegine we artyk tutulmagyna ýardam edýän subsidiýalaryň käbir görnüşlerini gadagan etmek, bikanun, habar berilmeýän we düzgünleşdirilmeýän balyk tutulmagyna ýardam edýän subsidiýalary ýatyrmak we ösüp barýan we gowşak ösen ýurtlar babatynda aýratyn we tapawutlandyrylan düzgüni degişli derejede we netijeli ulanmagyň Bütindünýä söwda guramasynyň çäklerinde alnyp barylýan balyk tutmak işine subsidiýa bermek baradaky mesele boýunça gepleşikleriň aýrylmaz bölegi bolmalydygyny ykrar etmek, şular ýaly täze subsidiýalary girizmekden saklanmak
Maksat 14 - Deňiz ekosistemalaryny goramak
Gurama BMG FAO
Meta maglumat Türkmençe, English, Русский
Çeşme

Hazar deňzi instituty