Howanyň üýtgemegi we onuň netijeleri bilen göreşmek boýunça gyssagly çäreleri görmek

Görkeziji 13.2.2: Howa goýberilýän ýyllyk gazlarynyñ bir ýyldaky jemi möçberi

Bu maglumatlar häzirki wagtda elýeterli däl.
Görmek üçin başga alternatiw görkezijileri saýlap bilersiňiz.
Görkezijiler
Ýagdaýy Işlenilýär
Görkeziji 13.2.2 - Howa goýberilýän ýyllyk gazlarynyñ bir ýyldaky jemi möçberi
Wezipe 13.2 - Howanyň üýtgemegine baş galdyrmak çärelerini milli derejede syýasata, strategiýalara we meýilnamalaşdyrmaga goşmak
Maksat 13 - Howanyň üýtgemegine garşy çäre
Gurama

BMG-nyň howanyň üýtgemegi boýunça Çarçuwaly konwensiýasy (BMG HUÇK-nyň sekretariaty)

Meta maglumat Türkmençe, English, Русский
Çeşme

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi