Howanyň üýtgemegi we onuň netijeleri bilen göreşmek boýunça gyssagly çäreleri görmek

Görkeziji 13.2.1: Ýurtlaryň howanyň üýtgemeginiň ýaramaz netijelerine uýgunlaşmak ukybyny ýokarlandyrýan we olaryň howanyň üýtgemegine garşy durmak mümkinçiligini ösdürmäge we ýylylyk gazlary meselelerini azyk önümçiligini howp astynda goýmaz ýaly görnüşde peseltmäge ýardam edýän toplumlaýyn syýasatyň/strategiýanyň/meýilnamanyň (milli uýgunlaşma meýilnamasyny, nutugyň iki ýylda bir gezek täzelenmegini we ş.m. goşmak bilen) döredilendigi ýa-da herekete girizilendigi barada habar beren ýurtlaryň sany (milli uýgunlaşma meýilnamasyny, nutugyň iki ýylda bir gezek täzelenmegini we ş.m. goşmak bilen)

Ýagdaýy Çap edilen
Görkeziji 13.2.1 - Ýurtlaryň howanyň üýtgemeginiň ýaramaz netijelerine uýgunlaşmak ukybyny ýokarlandyrýan we olaryň howanyň üýtgemegine garşy durmak mümkinçiligini ösdürmäge we ýylylyk gazlary meselelerini azyk önümçiligini howp astynda goýmaz ýaly görnüşde peseltmäge ýardam edýän toplumlaýyn syýasatyň/strategiýanyň/meýilnamanyň (milli uýgunlaşma meýilnamasyny, nutugyň iki ýylda bir gezek täzelenmegini we ş.m. goşmak bilen) döredilendigi ýa-da herekete girizilendigi barada habar beren ýurtlaryň sany (milli uýgunlaşma meýilnamasyny, nutugyň iki ýylda bir gezek täzelenmegini we ş.m. goşmak bilen)
Wezipe 13.2 - Howanyň üýtgemegine baş galdyrmak çärelerini milli derejede syýasata, strategiýalara we meýilnamalaşdyrmaga goşmak
Maksat 13 - Howanyň üýtgemegine garşy çäre
Gurama

BMG-nyň howanyň üýtgemegi boýunça Çarçuwaly konwensiýasy (BMG HUÇK-nyň sekretariaty)

Meta maglumat Türkmençe, English, Русский
Çeşme

Türkmenistanyň Daşky gurşawy goramak ministrligi