Howanyň üýtgemegi we onuň netijeleri bilen göreşmek boýunça gyssagly çäreleri görmek

Görkeziji 13.1.3: Betbagtçylyklar töwekgelçiligini peseltmegiň milli strategiýalaryna laýyklykda betbagtçylyklar töwekgelçiligini peseltmegiň ýerli strategiýalaryny kabul eden we amala aşyrýan ýerli häkimiýet edaralarynyň sany

Ýagdaýy Çap edilen
Görkeziji 13.1.3 - Betbagtçylyklar töwekgelçiligini peseltmegiň milli strategiýalaryna laýyklykda betbagtçylyklar töwekgelçiligini peseltmegiň ýerli strategiýalaryny kabul eden we amala aşyrýan ýerli häkimiýet edaralarynyň sany
Wezipe 13.1 - Ähli ýurtlarda howply howa hadysalaryna we tebigy betbagtçylyklara garşy durup bilijiligi we olara uýgunlaşmak ukybyny ýokarlandyrmak
Maksat 13 - Howanyň üýtgemegine garşy çäre
Gurama Birleşen Milletler Guramasynyň Betbagtçylyklaryň howpuny peseltmek boýunça müdirligi (BMG BHM)
Meta maglumat Türkmençe, English, Русский
Çeşme Türkmenistanyň Goranmak ministrligi