Sarp edişiň we önümçiligiň netijeli görnüşlerine geçirilmegini üpjün etmek

Görkeziji 12.c.1: Gazylyp alynýan ýangyç üçin (önümçilik we sarp ediş) subsidiýalaryñ JIÖ-ñ birligine düşýän pul möçberi we olaryñ gazylyp alynýan ýangyç üçin jemi milli çykdajylardaky paýy

Ýagdaýy Çap edilen
Görkeziji 12.c.1 - Gazylyp alynýan ýangyç üçin (önümçilik we sarp ediş) subsidiýalaryñ JIÖ-ñ birligine düşýän pul möçberi we olaryñ gazylyp alynýan ýangyç üçin jemi milli çykdajylardaky paýy
Wezipe 12.c - Milli şertleri hasaba almak bilen bazar disproporsiýalaryny aradan aýyrmak arkaly, şol sanda salgyt salmagy kämilleşdirmek we olaryň ekologiýa netijelerini hasaba almak üçin, olaryň bar ýerinde zyýanly subsidiýalardan ýüz döndermek ýoly bilen, gazylyp alynýan ýangyjyň peýdalanylmagy üçin berilýän, netijesizligi bilen tapawutlanýan, şol ýangyjyň bisarpa harçlanmagyna alyp barýan subsidiýa bermegi rejeli etmek, şunda ösüp barýan ýurtlaryň aýratyn zerurlyklaryna we şertlerine doly derejede üns bermek we ilatyň mätäçlik çekýän we ynjyk toparlaryny goramak üçin şol ýurtlaryň ösüşi üçin mümkin bolan ýaramaz netijeleri pes derejä düşürmek
Maksat 12 - Netijeli sarp ediş we önümçilik
Gurama Birleşen Milletler Guramasynyñ daşky gurşaw boýunça maksatnamasy (BMG daşky gurşaw)
Meta maglumat Türkmençe, English, Русский
Çeşme Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komiteti