Sarp edişiň we önümçiligiň netijeli görnüşlerine geçirilmegini üpjün etmek

Görkeziji 12.4.2: Ilatyň jan başyna howply galyndylaryň emele gelmegi we gaýtadan işlenýän howply galyndylaryň paýy, işleniş görnüşi boýunça bölünişiginde

Bu maglumatlar häzirki wagtda elýeterli däl.
Görmek üçin başga alternatiw görkezijileri saýlap bilersiňiz.
Görkezijiler
Ýagdaýy Işlenilýär
Görkeziji 12.4.2 - Ilatyň jan başyna howply galyndylaryň emele gelmegi we gaýtadan işlenýän howply galyndylaryň paýy, işleniş görnüşi boýunça bölünişiginde
Wezipe 12.4 - 2030-njy ýyla çenli himiki maddalaryň we olaryň hereket edýän döwrüniň bütin dowamynda ähli galyndylaryň ylalaşylan halkara ýörelgelerine laýyklykda ekologiýa taýdan rejeli peýdalanylmagyny gazanmak we olaryň adamlaryň saglygyna we daşky gurşawa ýaramaz täsirini peseltmiek üçin olaryň howa, suwa we topraga düşmegini azaltmak
Maksat 12 - Netijeli sarp ediş we önümçilik
Gurama

Daşky gurşawy goramaga gözegçilik etmek boýunça Birleşen Milletler Guramasynyñ daşky gurşaw boýunça maksatnamasy (ÝUNEP) we BMG-nyň Statistiki bölümi

Meta maglumat Türkmençe, English, Русский
Çeşme

Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komiteti