Şäherleriň we ilatly nokatlaryň açyklygyny, howpsuzlygyny, durmuşa ukyplylygyny we ekologiki durnuklylygyny üpjün etmek

Görkeziji 11.4.1: Ilatyň jan başyna hasaplanyňda ähli medeni we tebigy mirasy saklamak we goramak maksatlary üçin çykdajylaryň umumy möçberi (döwlet we hususy çykdajylar), mirasyň görnüşleri (medeni, tebigy, gatyşyk häsiýetdäki we Bütindünýä mirasy merkezi tarapyndan ykrar edilen obýekt), döwlet dolandyryşynyň derejesi (milli, sebitleýin we ýerli/munisipal), çykdajylaryň görnüşleri (ulanyş çykdajylary/düýpli goýumlar) we hususy maliýeleşdirmegiň görnüşleri (natural görnüşdäki haýyr-sogap, hususy täjirçilik däl sektory we hemaýatkärlik) bölmek bilen, satyn alyjylyk barabarlygyny hasaba almazdan

Ýagdaýy Çap edilen
Görkeziji 11.4.1 - Ilatyň jan başyna hasaplanyňda ähli medeni we tebigy mirasy saklamak we goramak maksatlary üçin çykdajylaryň umumy möçberi (döwlet we hususy çykdajylar), mirasyň görnüşleri (medeni, tebigy, gatyşyk häsiýetdäki we Bütindünýä mirasy merkezi tarapyndan ykrar edilen obýekt), döwlet dolandyryşynyň derejesi (milli, sebitleýin we ýerli/munisipal), çykdajylaryň görnüşleri (ulanyş çykdajylary/düýpli goýumlar) we hususy maliýeleşdirmegiň görnüşleri (natural görnüşdäki haýyr-sogap, hususy täjirçilik däl sektory we hemaýatkärlik) bölmek bilen, satyn alyjylyk barabarlygyny hasaba almazdan
Wezipe 11.4 - Bütindünýä medeni we tebigy mirasy goramak we saklamak boýunça tagallalary işjeñleşdirmek
Maksat 11 - Durnukly şäherler we ilatly ýerler
Gurama

ÝUNESKO-nyň Statistika instituty

Meta maglumat Türkmençe, English, Русский
Çeşme

Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi