Şäherleriň we ilatly nokatlaryň açyklygyny, howpsuzlygyny, durmuşa ukyplylygyny we ekologiki durnuklylygyny üpjün etmek

Görkeziji 11.2.1: Jemgyýetçilik ulagyna amatly elýeterligi bolan ilatyñ paýy, jynsy, ýaşy we maýyplyk alamaty boýunça bölmek bilen

Bu maglumatlar häzirki wagtda elýeterli däl.
Görmek üçin başga alternatiw görkezijileri saýlap bilersiňiz.
Görkezijiler
Ýagdaýy Işlenilýär
Görkeziji 11.2.1 - Jemgyýetçilik ulagyna amatly elýeterligi bolan ilatyñ paýy, jynsy, ýaşy we maýyplyk alamaty boýunça bölmek bilen
Wezipe 11.2 - 2030-njy ýyla çenli ýol hereketiniň howpsuzlygyny ýokarlandyrmagyň, hususan-da, jemgyýetçilik ulagyndan peýdalanmagy giňeltmegiň esasynda, ynjyk ýagdaýdakylaryň, aýallaryň, çagalaryň, maýyplaryň we gartaşan adamlaryň zerurlyklaryna aýratyn üns bermek bilen, hemmeleriň howpsuz, arzan, elýeter we ekologiýa taýdan durnukly ulag ulgamlaryndan peýdalanyp bilmeklerini üpjün etmek.
Maksat 11 - Durnukly şäherler we ilatly ýerler
Gurama BMG-nyñ Ilatly ýerler boýunça maksatnamasy (BMG-Habitat)
Metamaglumatlar Türkmençe, English, Русский
Çeşme

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň "Türkmenawtoulaglary" agentligi