Ýurtlaryň içinde we olaryň arasynda deňsizligi azaltmak

Görkeziji 10.2.1: Girdejisi median girdejiniň 50 göteriminden pes bolan adamlaryň paýy, jynsy, ýaşy we maýyplyk alamaty boýunça bölmek bilen

Ýagdaýy Çap edilen
Görkeziji 10.2.1 - Girdejisi median girdejiniň 50 göteriminden pes bolan adamlaryň paýy, jynsy, ýaşy we maýyplyk alamaty boýunça bölmek bilen
Wezipe 10.2 - 2030-njy ýyla çenli ýaşyna, jynsyna, maýyplygyna, teniniñ reñkine, etniki degişliligine, gelip çykyşyna, dinine we ykdysady ýa-da başga statusyna garamazdan, ähli adamlaryň durmuş, ykdysady we syýasy durmuşa işjeň gatnaşmaklaryny kanunçylyk ýoly bilen goldamak we höweslendirmek
Maksat 10 - Deňsizligi azaltmak
Gurama Bütindünýä banky (BB)
Meta maglumat Türkmençe, English, Русский
Çeşme Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komiteti