Garyplygyň ähli görnüşlerini hemme ýerde ýok etmek

Görkeziji 1.5.3: 2015-2030-njy ýyllar üçin Betbagtçylyklar töwekgelçiligini peseltmek boýunça Sendaý çarçuwaly maksatnamasyna laýyklykda, betbagtçylyklar töwekgelçiligini peseltmegiň milli strategiýalaryny kabul eden we amala aşyrýan ýurtlaryň sany

Ýagdaýy Çap edilen
Görkeziji 1.5.3 - 2015-2030-njy ýyllar üçin Betbagtçylyklar töwekgelçiligini peseltmek boýunça Sendaý çarçuwaly maksatnamasyna laýyklykda, betbagtçylyklar töwekgelçiligini peseltmegiň milli strategiýalaryny kabul eden we amala aşyrýan ýurtlaryň sany
Wezipe 1.5 - 2030-njy ýyla çenli üpjünçiligi pes we ynjyk ýagdaýda bolan adamlaryň ýaşaýşa durnuklylygyny ýokarlandyrmak we olaryň howanyň üýtgemegi sebäpli ýüze çykan adatdan daşary hadysalaryň we beýleki ykdysady, durmuş we ekologiýa taýdan özgermeleriň we betbagtçylyklaryň öňünde goragsyzlygyny peseltmek
Maksat 1 - Garyplygy aradan aýyrmak
Gurama Birleşen Milletler Guramasynyň Betbagtçylyklaryň howpuny peseltmek boýunça müdirligi (BMG BHM)
Meta maglumat Türkmençe, English, Русский
Çeşme Türkmenistanyň Goranmak ministrligi